Trucker Winners

# Name Miles
1 Rajagopalan Ramaswamy 379446
2 Kapil Kumar 363465
3 Subash Govindharajan 327767
4 Shankar Lal Yadav 323376
5 Sheelwant Patel 319437
6 Jaidev Rawat 286812
7 Waseem Shah 272042
8 Sandeep Kumar 266966
9 Diwakar Harsh 261336
10 Suresh Choudary Pali 260998
BUY NOW