Individual Winners

# Name Miles
1 Pardeep Kunner 412434
2 Hari Ram Gujjar 406747
3 Vikas Bidhudi 383201
4 Rajagopalan Ramaswamy 379446
5 Tarun Taneja 371146
6 Kapil Kumar 363465
7 Prem Sukh 357560
8 Ashok Nagar 350394
9 Amar Singh 350257
10 Tejas Savant 342895
BUY NOW